دوره طراحی لباس کودک

890,000 تومان

دوره:طراحی و تصویر سازی لباس کودک

روز:دوشنبه

ساعت:16-19

مدرس: خانم غفاریان

ظرفیت باقیمانده 7 نفر